Regulamin

Regulamin świadczenia dostępu do usługi Ksiegajakosci.pl

§ I PRZEDMIOT REGULAMINU

 1. Niniejszy regulamin określa warunki korzystania oraz funkcjonowania usługi Ksiegajakosci.pl, a także prawa i obowiązki Użytkowników oraz obowiązki i zakres odpowiedzialności Usługodawcy usługi internetowej Ksiegajakosci.pl.
 2. Postanowienia zawarte w Regulaminie świadczenia dostępu do usługi Ksiegajakosci.pl stanowią Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w rozumieniu art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. 2002 r., Nr 144, poz. 1204, z późn. zm.), przez firmę „SILK ROAD CERTIFICATION” Sp. z o.o., ul. Lubliniecka 17; 44-102 Gliwice, NIP: 631-268-54-42, REGON 383188194, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000783403 .

§ II DEFINICJE

Na potrzeby niniejszego Regulaminu sprecyzowano następujące definicje:

 1. Regulamin – niniejszy „Regulamin świadczenia dostępu do usługi Ksiegajakosci.pl” określający zasady korzystania przez Usługobiorcę i Użytkownika z usługi Ksiegajakosci.pl udostępnianej przez Usługodawcę.
 2. Usługodawca – „SILK ROAD CERTIFICATION” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-102) przy ul. Lubliniecka 17, zarejestrowana przez Sąd Rejonowy w Gliwicach, X Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego KRS: 0000783403, posiadająca numer NIP:6312685442, numer REGON: 383188194, o kapitale  zakładowym w wysokości 5.000,00 PLN,.
 3. Usługobiorca – podmiot zlecający Usługodawcy świadczenie Usługi.
 4. Usługa – dostęp do aplikacji pod nazwą Ksiegajakosci.pl, udostępnianej Usługobiorcy na warunkach określonych przez niniejszy Regulamin.
 5. Aplikacja – oprogramowanie udostępniane poprzez przeglądarkę internetową przez stronę internetową ksiegajakosci.pl, dostępne po zalogowaniu się za pomocą loginu i hasła pod adresem internetowym przypisanym  Usługobiorcy.
 6. Instancja – indywidualny dostęp do Aplikacji dla Usługobiorcy, na który składa się osobna baza danych zarządzana za pomocą Aplikacji oraz zestaw ustawień konfiguracyjnych. W ramach jednej Instancji z Aplikacji może korzystać wielu Użytkowników, korzystających z dostępu przydzielanego im przez Usługobiorcę.
 7. Użytkownik – osoba posiadająca indywidualny login i hasło umożliwiające korzystanie z Aplikacji.
 8. Stanowisko – jednostka w systemie, która ilość związana jest z danym Pakietem, posiadająca swój termin ważności wynikający z trwających okresów testowych lub okresów przedłużenia oraz mogąca posiadać przypisane Konto Użytkownika.
 9. Administrator – Użytkownik posiadający najwyższy możliwy poziom uprawnień w danej Instancji, będący Użytkownikiem, który założył Instancje lub Użytkownikiem, któremu te uprawnienia zostały nadane.
 10. Login – stworzone przez Użytkownika, indywidualne i niepowtarzalne oznaczenie Użytkownika, mające formę dowolną formę, wykorzystywane przy korzystaniu z Usługi.
 11. Hasło – stworzony przez Użytkownika ciąg znaków, używany do zabezpieczenia dostępu do korzystania z Usługi.
 12. Konto Użytkownika – indywidualny dostęp danego Użytkownika do Aplikacji, określany przez Login, Hasło, poziom  uprawnień oraz mogące posiadać swój termin ważności, tj. datę, po której dostęp do Aplikacji zostanie danemu Użytkownikowi zablokowany lub ograniczony, wynikający z terminu ważności Stanowiska, do którego Konto Użytkownika jest przypisane.
 13. Przeglądarka internetowa – oprogramowanie zainstalowane na urządzeniach Usługobiorcy, służące do komunikacji z Usługą.
 14. Umowa – porozumienie pomiędzy Usługodawcą i Usługobiorcą, na podstawie którego Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi, a Usługobiorca do wnoszenia opłaty za korzystanie z Usługi.
 15. Okres rozliczeniowy – okres trwający jeden pełny miesiąc kalendarzowy lub jeden pełny rok kalendarzowy (365 dni).
 16. Formularz Rejestracyjny – formularz służący do rejestracji Usługi przez Usługobiorcę, dostępny na stronie internetowej www.ksiegajakosci.pl.
 17. Pakiet – wybrany wariant Aplikacji, wpływający na jej cenę, funkcje oraz dostępne limity, opisany szczegółowo na stronie www.ksiegajakosci.pl
 18. Infrastruktura Serwerowa – oznacza środowisko techniczne utrzymywane i administrowane przez Usługodawcę, na którym pracuje Aplikacja. Składają się na nie takie elementy, jak serwery, systemy operacyjne oraz urządzenie podtrzymujące napięcie.

§ III WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. Użytkownik może korzystać z Usługi po spełnieniu następujących, niezbędnych do współpracy z Aplikacją, minimalnych wymagań technicznych:
  1. Urządzenie z dostępem do Internetu, umożliwiające przechowywanie dokumentów w postaci elektronicznej;
  2. posiadanie przeglądarki internetowej umożliwiającej prawidłowe wyświetlanie Aplikacji, w tym pobieranie i zapisywanie dokumentów w postaci elektronicznej;
  3. dostęp do aktywnego konta poczty e-mail
 2. Korzystanie z Usługi możliwe jest przy pomocy urządzenia z dostępem do sieci Internet oraz Przeglądarki internetowej, Google Chrome, Safari i Firefox, wyłącznie w wersji najnowszej.
 3. Usługobiorca jest zobowiązany zapewnić Użytkownikom we własnym zakresie wyżej wymienione urządzenia z dostępem do Internetu oraz właściwą wersję Przeglądarki internetowej.
 4. Usługobiorca ponosi opłaty związane z dostępem do sieci Internet i transmisją danych zgodnie z taryfą swojego operatora.

§ IV PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGOBIORCY

 1. Usługobiorca zobowiązany jest do podania prawdziwych danych przy procesie rejestracji.
 2. Usługobiorca ma prawo do bezpłatnej pomocy technicznej w zakresie korzystania z Aplikacji. Informacja w zakresie sposobu korzystania z Aplikacji zostanie udzielona na życzenie Usługobiorcy, niezwłocznie lub poprzez udostępnianie pisemnej instrukcji użytkowania.  Wszelkie zgłoszenia muszą być dokonywane przez Klienta za pośrednictwem wiadomości e-mail na adres: biuro@ksiegajakosci.pl.
 3. Usługobiorca i Użytkownicy zobowiązani są do korzystania z Usługi zgodnie z postanowieniami niniejszego Regulaminu.
 4. Usługobiorca zobowiązany jest do terminowego wnoszenia opłaty za korzystanie z Usługi.
 5. Usługobiorca ma prawo do korzystania przez 14 dni z bezpłatnego okresu próbnego, w trakcie którego może korzystać z Usługi zgodnie z Regulaminem, bez ponoszenia jakichkolwiek opłat. Bezpłatny okres próbny może zostać wydłużony w przypadku okresowych promocji, ofert specjalnych lub w przypadku indywidualnego porozumienia w tym zakresie Usługodawcy i Usługobiorcy.
 6. Jeżeli Usługobiorca nie uiści płatności za świadczenie Usługi zgodnie z zasadami określonymi w Pakiecie w czasie trwania okresu próbnego, uznaje się, że zakończył korzystanie z Usługi, wobec czego Usługodawca ma prawo do trwałego usunięcia konta, wraz ze wszystkimi danymi i kopiami zapasowymi.
 7. Usługodawca może wykorzystywać logo i nazwę firmy Usługobiorcy w celach marketingowych poprzez ich umieszczenie na liście referencyjnej znajdującej się na stronie internetowej Usługodawcy, a Usługobiorca zgadza się na ich wykorzystanie w tym celu. Usługobiorca ma prawo wyrażenia sprzeciwu wobec wykorzystania jego logo i/lub nazwy firmy, w celu o którym mowa powyżej, drogą elektroniczną na adres e-mailowy Usługodawcy.

§ V PRAWA I OBOWIĄZKI USŁUGODAWCY

 1. Usługodawca zobowiązuje się do świadczenia Usługi z najwyższą starannością oraz standardami określonymi w niniejszym Regulaminie.
 2. Usługodawca nie odpowiada za skutki udostępnienia przez Usługobiorcę Loginu i Hasła osobom trzecim.
 3. Usługodawca nie odpowiada za nieprawidłowe świadczenie Usługi spowodowane:
  1. Niespełnieniem Wymagań Technicznych koniecznych do korzystania z Aplikacji,
  2. Działaniem osób trzecich,
  3. Przyczynami niezależnymi od Usługodawcy.
 4. Usługodawca ma prawo zawiesić świadczenie Usługi z zachowaniem danych na serwerze w przypadku braku płatności ze strony Usługobiorcy.
 5. W przypadku braku płatności ze strony Usługobiorcy przez okres dłuższy niż 30 dni od dnia upływu ważności konta Umowę uznaje się za rozwiązaną, zaś Usługodawca ma prawo do trwałego usunięcia konta, wraz ze wszystkimi danymi i kopiami zapasowymi.
 6. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za nieprawidłowe działanie Aplikacji, jeżeli wynika ono z nieprawidłowego użytkowania Aplikacji przez Usługobiorcę.
 7. Usługodawca nie ponosi odpowiedzialności za utracone korzyści ani szkody pośrednie.
 8. Usługodawca ma prawo zawiesić lub ograniczyć dostęp do Usługi w przypadku korzystania z nich niezgodnie z niniejszym Regulaminem.

§ VI WYMAGANIA TECHNICZNE

 1. W przypadku przekraczania dostępnych w danym Pakiecie limitów możliwość korzystania z Usługi zostanie ograniczona w zakresie, w jakim jej dalsze użytkowanie będzie oznaczało dalsze przekraczanie poszczególnych limitów.
 2. O przekroczeniu dostępnych limitów Usługobiorca zostanie poinformowany za pomocą poczty e-mail na adres korespondencyjny Usługobiorcy lub poprzez stosowny komunikat w Aplikacji.
 3. Usługodawca zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Aplikacji, w tym jej modyfikacji, wprowadzania dodatkowych funkcji, zmian w wyglądzie i sposobie działania poszczególnych elementów, z zastrzeżeniem, że wprowadzone zmiany nie spowodują zmniejszenia możliwości Aplikacji dla Usługobiorcy w stosunku do stanu z dnia zawarcia Umowy.

§ VII BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 1. Administratorem danych osobowych Użytkowników jest Usługodawca.
 2. Podstawa prawna, cel, okres przetwarzania danych osobowych oraz uprawnienia przysługujące Użytkownikowi, a także inne ważne informacje dotyczące zasad przetwarzania danych osobowych są szczegółowo określone w Polityce prywatności Silk Road Certification sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach, uwzględniającej przepisy Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („Rozporządzenie”).
 3. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne dla realizacji Usługi.
 4. W przypadku pytań dotyczących przetwarzania danych lub w celu realizacji uprawnień Użytkownika wynikających z Rozporządzenia możliwy jest kontakt z inspektorem ochrony danych pod adresem info@src.org.pl lub pisemnie na adres – „SILK ROAD CERTIFICATION” Sp. z o.o. z siedzibą w Gliwicach (44-102) przy ul. Lubliniecka 17, dopisek: ochrona danych osobowych.

§ VIII BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

 1. Usługodawca zapewnia podjęcie wszelkich środków niezbędnych do bezpiecznego przechowywania i archiwizowania danych przechowywanych w Aplikacji przez Usługobiorcę.
 2. Usługodawca zapewnia, że dostęp do Aplikacji możliwy jest wyłącznie poprzez szyfrowane połączenie SSL, zabezpieczone odpowiednim certyfikatem.
 3. Kopie zapasowe danych tworzone są nie rzadziej 1 raz w tygodniu.
 4. Usługodawca może wykorzystywać zgromadzone w Aplikacji dane w celu przeprowadzania analiz wykorzystania funkcji  Aplikacji, zrozumienia sposobu pracy Użytkowników, podnoszenia jakości świadczonych usług oraz opracowywania nowych lub ulepszonych funkcji Aplikacji.

§ IX ZGŁASZANIE ZAPOTRZEBWOWANIA I ŚWIADCZENIE USŁUGI

 1. Umowa pomiędzy Usługobiorcą a Usługodawcą, która stanowi załącznik do Regulaminu, zostają zawarte po wypełnieniu i zatwierdzeniu przez Usługobiorcę Formularza Rejestracyjnego, a wraz z nim – utworzenia konta w Aplikacji. Utworzenie konta przez Usługobiorcę w Aplikacji stanowi   oświadczenie  woli zawarcia z Usługodawcą umowy zgodnie z treścią Regulaminu.
 2. Zakres świadczenia Usługi oraz jej cena zależne są od wybranego pakietu określającego wybrany wariant aplikacji, zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem na stronie internetowej www.ksiegajakosi.pl.
 3. Płatność dokonywana jest na podstawie faktura VAT.
 4. Na życzenie Usługobiorcy możliwe jest wystawienie faktury proforma, na podstawie której Usługobiorca dokona płatności.
 5. Usługobiorca wyraża zgodę na wystawianie faktur VAT przez Usługodawcę w formie elektronicznej i przesyłanie ich poprzez pocztę elektroniczną na adres email wskazany przez Usługobiorcę.
 6. Po upłynięciu opłaconego Okresu Rozliczeniowego wymagane jest uiszczenie opłaty zgodnie z aktualnie obowiązującym cennikiem na stronie www.ksiegajakosci.pl dla przedłużenia Usługi o kolejny Okres Rozliczeniowy.
 7. W przypadku niekorzystania z Usługi pomimo jej opłacenia nie są przewidywane zwroty środków.
 8. Jeżeli Usługobiorca, pomimo wyznaczenia mu terminu dodatkowego, zalegać będzie z uregulowaniem co najmniej jednej faktury dłużej niż 30 dni, Usługodawca po bezskutecznym upływie terminu określonego w wezwaniu do zapłaty na piśmie z co najmniej 7-dniowym terminem płatności liczonym od daty odbioru wezwania, ma prawo do odmowy dalszego wykonywania usługi i/lub umowy, rozwiązania umowy bez zachowania okresu wypowiedzenia i/lub ma prawo do naliczenia odsetek ustawowych za opóźnienie.

§ X REKLAMACJE I ROZWIĄZANIE UMOWY

 1. W przypadku, jeżeli Usługa nie jest świadczona zgodnie z ustaleniami niniejszego Regulaminu Usługobiorcy przysługuje prawo zgłoszenia reklamacji.
 2. Zgłoszenie reklamacji powinno zostać przesłane pocztą elektroniczną na adres  biuro@ksiegajakosci.pl bądź listownie, do siedziby Usługodawcy i zawierać opis zgłaszanych zastrzeżeń.
 3. Zgłoszenie reklamacji powinno zawierać informacje opisujące adres, pod jakim dostępna jest Aplikacja, dane zgłaszającego, jego login w systemie, czas wystąpienia problemu oraz dokładny opis problemu.
 4. Jeżeli w wyniku zgłaszanej reklamacji Usługobiorca nie mógł korzystać z Usługi zgodnie z Regulaminem przewidywane są upusty i darmowe okresy korzystania z Aplikacji. Wynikiem pozytywnie rozpatrzonej reklamacji nie są rekompensaty finansowe.
 5. Nieopłacenie przez Usługobiorcę kolejnego Okresu rozliczeniowego następującego po każdym pełnym okresie rozliczeniowym jest równoznaczne z rozwiązaniem Umowy. W przypadku opłacenia i rozpoczęcia kolejnego Okresu Rozliczeniowego Umowa pozostaje obowiązująca do jego zakończenia.
 6. W przypadku obniżonej opłaty za korzystanie z Usługi w wyniku długoterminowego zobowiązania wynoszącego krotność Okresu Rozliczeniowego Umowa pozostaje wiążąca do momentu zakończenia wszystkich Okresów Rozliczeniowych objętych porozumieniem, na skutek którego występuje obniżona płatność.
 7. Istnieje możliwość zakończenia dostępu do Aplikacji i rozwiązania Umowy przed zakończeniem Okresu Rozliczeniowego na wyraźną prośbę Usługobiorcy, nie powoduje to jednak refundacji wniesionych opłat.

§ XI OCHRONA PRAW WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

 1. Usługodawca oświadcza, że jest uprawniony do świadczenia Usługi.
 2. Projekt graficzny, zastosowane rozwiązania, układ treści i koncepcja pracy z Aplikacją stanowią utwory w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych i jako takie korzystają z ochrony przewidzianej w przepisach prawa.
 3. Korzystanie z Aplikacji przez Usługobiorcę lub inne osoby nie oznacza nabycia przez nie jakichkolwiek praw na dobrach niematerialnych do udostępnionych utworów.
 4. Zabronione jest kopiowanie, modyfikowanie lub rozpowszechnianie Aplikacji w całości lub części, a także modyfikowanie czy wykorzystywanie w sposób inny niż określony w Regulaminie bez pisemnej zgody Usługodawcy.

§ XII PROCEDURY REAGOWANIA NA ZGŁOSZENIA USŁUGOBIORCY

 1. Usługodawca ma prawo do ingerencji w strukturę danych, ustawienia aplikacji oraz uprawnienia Użytkowników, jeżeli realizuje zlecenia zgłoszone przez Usługobiorcę lub gdy są to działania wymagane do prawidłowego działania Aplikacji i nie spowodują utraty danych.
 2. Zgłoszenia związane ze wsparciem w korzystaniu z Oprogramowania, w tym z jej ewentualnym błędnym działaniem mogą być    przesyłane przez Usługobiorcę pocztą elektroniczną na adres biuro@ksiegajakosci.pl.
 3. Usługodawca może odmówić rozpatrzenia zgłoszenia, gdy dane zawarte w zgłoszeniu będą niewystarczające do ustalenia Problemu lub jeżeli Problem nie będzie wynikiem wadliwego działania Systemu.
 4. Usługodawca przyjmuje, że zgłoszenie przekazane przez pocztę email jest zgłaszane rzeczywiście przez niego. Usługodawca nie bierze odpowiedzialności za udostępnienie możliwości komunikacji poprzez adres email osobie trzeciej, która w skutek tego poda się za Usługobiorcę.
 5. Zgłoszenia związane ze zmianą terminów ważności kont, przyznawaniem lub odbieraniem uprawnień Użytkownikom, korekt w płatnościach, przyznawaniu dostępu do Ksiegajakosci.pl, zmian loginów oraz eksportu danych wymagają zgłoszenia w formie wiadomości email na adres  biuro@ksiegajakosci.pl.. Zgłoszenie tego typu musi zostać wysłane przez osobę będącą Administratorem konta, której konto nie zostało usunięte i które jest ważne lub wygasło nie wcześniej niż 14 dni temu.
 6. Odblokowanie dostępu do konta zablokowanego wskutek nieprawidłowo wpisanego hasła może zostać zrealizowane na podstawie zgłoszenia poprzez pocztę email. Wymagane jest wskazanie adresu instancji oraz loginu zablokowanego użytkownika.
 7. Jeżeli Usługobiorca lub Użytkownik zgłosi Usługodawcy opinię o Aplikacji lub sugestię dotyczącą zmiany (np. poprawy, modyfikacji lub rozbudowy Aplikacji) Usługodawcy przysługuje prawo do wykorzystania przesłanej opinii lub sugestii, zaś Usługobiorca lub Użytkownik przesyłając opinię lub sugestię udziela Usługobiorcy wieczystej, nieodwołalnej, niewyłącznej oraz bezpłatnej licencji na wszelkie prawa niezbędne do stworzenia, opublikowania, powielania, rozpowszechniania, modyfikacji i adaptacji dzieła będącego wynikiem otrzymanej sugestii, w tym publicznego wyświetlania, wykonywania i wykorzystywania sugestii do dowolnego celu.

8.        Usługodawca nie ma obowiązku wprowadzania zgłoszonych zmian, w szczególności zmian dotyczących aplikacji oraz wprowadzonych danych. W ustalonych okolicznościach Usługodawca może zaproponować wprowadzenie określonych zmian odpłatnie, na bazie indywidualnie przygotowanej wyceny lub w ramach wsparcia świadczonego w związku z wybranym przez Usługobiorcę pakietem.

§ XIII POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Niniejszy Regulamin jest dostępny na stronie internetowej  www.ksiegajakosci.pl Usługodawca zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu, w szczególności gdy będzie to wymagane aktualizacją lub innymi zmianami w świadczeniu Usługi lub przepisami prawa.
 2. W przypadku zmian Regulaminu Usługobiorca będzie informowany o wprowadzonej zmianie niezwłocznie, nie później niż 10 dni przed wejściem jej w życie, poprzez udostępnienie zaktualizowanej wersji Regulaminu na stronie internetowej Ksiegajakosci.pl oraz co najmniej poprzez jedną z 2 metod poinformowania o zmianach:
  1. informację o konieczności akceptacji nowej wersji Regulaminu na etapie przedłużania ważności konta,
  2. wysłanie informacji pocztą elektroniczną na adres podany przy rejestracji.
 3. Wszelkie zmiany w Regulaminie obowiązują od dnia opublikowania ich na stronie internetowej  www.ksiegajakosci.pl, z zastrzeżeniem punktu 2 paragraf XIII. Korzystanie z usługi oznacza akceptację Regulaminu.